Arbetsmiljö

Vi vet att det är mycket viktigt med en bra arbetsmiljö. Vi jobbar för en sund psykisk, social och fysisk arbetsmiljö för våra anställda.

Målsättningen är att medarbetarna ska känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt är ett honnörsord för oss och diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier får inte förekomma hos oss.

Minst en gång per år undersöks och kartläggs arbetssituationen på arbetsplatsen. Detta gör vi för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå en god arbetsmiljö. Kartläggningen omfattar såväl psykologiska och sociala förhållanden som fysiska och tekniska arbetsförutsättningar. Riskbedömningar utförs i anslutning till organisationsförändringar eller motsvarande. Handlingsplaner upprättas och uppföljning genomförs.

För DVT Assistans är det viktigt att alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och löpande lämna synpunkter. Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbättra och säkra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.